Καταχώριση Εγκατάστασης

Στοιχεία σύνδεσης
Στοιχεία Εγκατάστασης
Στοιχεία υπευθύνου επικοινωνίας
Δραστηριότητα/ες Εγκατάστασης *
Κατάταξη σύμφωνα με Υπουργική Απόφαση ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016- ΦΕΚ 2471/Β/10-8-2016
Υπαγωγή στην KYA 36060/2013 (Οδηγία 2010/75/ΕΕ)
Υπαγωγή στον κανονισμό 166/2006 (EPRTR)
Σύμβαση με ΣΕΔ, εφόσον η εγκατάσταση διαχειρίζεται απόβλητα αρμοδιότητας ΣΕΔ
Δήλωση κωδικών ΕΚΑ