Εγγραφή - Καταχώριση

Η εγγραφή στο ΗΜΑ είναι υποχρεωτική για όλους τους υπόχρεους και προηγείται κάθε άλλης καταχώρισης.

Η καταχώριση των Εγκαταστάσεων και Δραστηριοτήτων Συλλογής & Μεταφοράς ακολουθεί την εγγραφή της Επιχείρησης/Οργανισμού, καθώς πρέπει απαραίτητα να συνδεθούν με μία Επιχείρηση/Οργανισμό που είναι ήδη εγγεγραμμένη στο ΗΜΑ.