Στατιστικά για τους ΟΤΑ ανά ΕΚΑ

  • Το εργαλείο δημόσιας αναζήτησης δίνει τη δυνατότητα εμφάνισης στοιχείων των Δήμων για κάθε ΕΚΑ ανά έτος αναφοράς.
  • Τα στοιχεία αυτά αναφέρονται σε δραστηριότητες Παραγωγής και Συλλογής & Μεταφοράς αποβλήτων.
  • Τα αποτελέσματα της αναζήτησης προκύπτουν από τις καταχωρίσεις των κινήσεων αποβλήτων των Δήμων.
  • Σημειώνεται ότι οι χρήστες του ΗΜΑ φέρουν την απόλυτη ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνουν.
  • Τα στοιχεία που αφορούν στα έτη 2019 και 2020 είναι πρωτογενή και προέρχονται αυτούσια από τις ετήσιες εκθέσεις αποβλήτων που υπέβαλαν οι ΟΤΑ.