Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΗΜΑ
Εγγραφή επιχείρησης ή οργανισμού στο ΗΜΑΚαταχώριση δραστηριότητας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων στο ΗΜΑ
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΔΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΗΜΑ
Όταν η Δραστηριότητα Συλλογής και Μεταφοράς αφορά τόσο Μη Επικίνδυνα όσο και Επικίνδυνα Απόβλητα:
Όταν η Δραστηριότητα Συλλογής και Μεταφοράς αφορά αποκλειστικά Μη Επικίνδυνα Απόβλητα:
Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) του νόμιμου εκπροσώπου της Επιχείρησης/Οργανισμού προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης
Όροι και υποχρεώσεις του νόμιμου εκπροσώπου της Επιχείρησης/Οργανισμού για τη συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων εντός του εθνικού χώρου
Διαβάστε τους όρους και τις υποχρεώσεις για τη συλλογή και μεταφορά


Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης (για ΟΤΑ Α’ βαθμού ή ΦΟΔΣΑ)
Όροι και υποχρεώσεις του νόμιμου εκπροσώπου του ΟΤΑ Α´ βαθμού ή του ΦΟΔΣΑ για τη συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων εντός του εθνικού χώρου
Διαβάστε τους όρους και τις υποχρεώσεις
για τη συλλογή και μεταφορά (για ΟΤΑ Α’ βαθμού ή ΦΟΔΣΑ)


Developed by DRAXIS ENVIRONMENTAL S.A. (2014-2018)

v2.4.0