Καταχώριση Δραστηριότητας Συλλογής & Μεταφοράς Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων

Στοιχεία σύνδεσης
Στοιχεία Δραστηριότητας Συλλογής & Μεταφοράς
Στοιχεία υπευθύνου επικοινωνίας
Σύμβαση με ΣΕΔ, εφόσον η δραστηριότητα διαχειρίζεται απόβλητα αρμοδιότητας ΣΕΔ
Δήλωση κωδικών ΕΚΑ
Ασφαλιστική κάλυψη
   
Επιλογή αρχείου Αλλαγή
Aρχείo τύπου pdf έως 10MB


Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) του νόμιμου εκπροσώπου της Επιχείρησης/Οργανισμού προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Επιλογή αρχείου Αλλαγή
Aρχείo τύπου pdf έως 10MB
Όροι και υποχρεώσεις του νόμιμου εκπροσώπου της Επιχείρησης/Οργανισμού για τη συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων εντός του εθνικού χώρου
Διαβάστε τους όρους και τις υποχρεώσεις για τη συλλογή και μεταφορά
Ακύρωση
Οι χρήστες φέρουν την απόλυτη ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνουν κατά την καταχώριση τους στο Η.Μ.Α.