Βιβλιοθήκη άρθρων

Έλεγχος του προφίλ σας για ανενεργές οντότητες

Παρακαλούνται οι εγγεγραμμένοι χρήστες στο ΗΜΑ να προβούν σε έλεγχο του προφίλ τους, καθώς παρατηρήθηκε σημαντικός αριθμός ανενεργών Εγκαταστάσεων και Δραστηριοτήτων Συλλογής-Μεταφοράς. Ειδικότερα παρακαλούνται οι χρήστες: Να ελέγξουν αν οι Εγκαταστάσεις ή/και Δραστηριότητες Συλλογής-Μεταφοράς είναι ενεργοποιημένες και αν έχει γίνει η αποδοχή τους από την Επιχείρηση/ Οργανισμό. Να συμβουλευτούν τον πίνακα Ι.2 του Παραρτήματος Ι του Εγχειριδίου Χρήσης πριν τη συμπλήρωση της Έκθεσης Αποβλήτων. Σε περίπτωση αδυναμίας εισόδου στο προφίλ της Εγκατάστασης ή/και Δραστηριότητας Συλλογής-Μεταφοράς παρακαλούμε να αποσταλεί ο Αριθμός Μητρώου της Εγκατάστασης ή/και Δραστηριότητας Συλλογής-Μεταφοράς με email στο wrm.helpdesk@prv.ypeka.gr, προκειμένου να γίνει η ενεργοποίηση του λογαριασμού.