Βιβλιοθήκη άρθρων

Εσφαλμένη δήλωση των δραστηριοτήτων

Κατά την καταχώριση υπόχρεων στο ΗΜΑ παρατηρήθηκε εσφαλμένη δήλωση των δραστηριοτήτων των «Εγκαταστάσεων» ή/και της «Δραστηριότητας Συλλογής και Μεταφοράς» Επισημαίνουμε ότι: Καταχώριση «Δραστηριότητας Συλλογής και Μεταφοράς» γίνεται μόνο από τους αδειοδοτημένους συλλέκτες & μεταφορείς αποβλήτων, καθώς και από τους Δήμους. Η συνεργασία μιας «Εγκατάστασης» με έναν συλλέκτη-μεταφορέα, δηλώνεται κατά τη συμπλήρωση της Έκθεσης Αποβλήτων. Ως «εγκατάσταση αποθήκευσης» καταχωρίζονται οι εγκαταστάσεις που διαθέτουν διακριτή άδεια αποθήκευσης αποβλήτων (εργασίες R13, D15). Οι Δήμοι οφείλουν να εγγραφούν και ως «Εγκατάσταση» παραγωγής αποβλήτων, προκειμένου να δηλώνεται η παραγωγή αποβλήτων ανά Δήμο (αποκομιδή αποβλήτων). Παρακαλούνται οι εγγεγραμμένοι χρήστες στο ΗΜΑ που έχουν προβεί σε λανθασμένες καταχωρίσεις να επικοινωνήσουν με το Helpdesk για τις περαιτέρω ενέργειες.