Βιβλιοθήκη άρθρων

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Εκθέσεων Αποβλήτων

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 26303/1483/2017, σας υπενθυμίζουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ετήσιων Εκθέσεων Αποβλήτων για τα έτη 2015 & 2016 είναι η 20η/7/2017. Στις Επιχειρήσεις/Οργανισμούς που δεν θα έχουν κάνει εγγραφή και καταχώριση στο ΗΜΑ ή/και δεν θα έχουν υποβάλλει Έκθεση Αποβλήτων μέχρι τις 20/7/2017, θα επιβληθούν οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 30 του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ Α' 160) .