Βιβλιοθήκη άρθρων

Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ)

Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4042/2012 (Α’ 24), όπως ισχύει. ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 2992 https://www.e-nomothesia.gr/kat-periballon/apobleta/koine-upourgike-apophase-oik-43942-4026-2016.html