Βιβλιοθήκη άρθρων

Ν 4042_12 KYA 2494_16 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2015_1127

Τροποποίηση του Παραρτήματος II της Ενότητας Β’ του άρθρου 60 του Ν.4042/2012 (Α’24), σε συμμόρφωση με την οδηγία 2015/1127/ΕΕ «για την τροποποίηση του παραρτήματος II της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 10ης Ιουλίου 2015 και άλλες συναφείς διατάξεις ».