Βιβλιοθήκη άρθρων

Ενημέρωση σχετικά με εκπρόθεσμη δήλωση αποβλήτων

Σας ενημερώνουμε ότι η δυνατότητα υποβολής για την εκπρόθεσμη έκθεση αποβλήτων παρέχεται στους υπόχρεους που κατέθεσαν το αντίστοιχο παράβολο υπέρ Πράσινου Ταμείου, με ημερομηνία συναλλαγής έως και 30/06/2022 (με αποδεικτικό συναλλαγής). 

Προσοχή: 

Υπενθυμίζεται ότι, θα πρέπει να αναγράφεται απαραιτήτως ο κωδικός ΗΑΤΚ – Ηλεκτρονικός Αριθμός Ταυτότητας Κατάθεσης, στα αντίστοιχα πεδία σχολίων ή αιτιολογίας πληρωμής ή αιτιολογίας παραλήπτη στην τραπεζική συναλλαγή.

Σε ό,τι αφορά στην υποβολή τροποποιητικής έκθεσης αποβλήτων εξακολουθεί να ισχύει η καταληκτική ημερομηνία 30/09/2022.