Βιβλιοθήκη άρθρων

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται ότι στις 31/03/2022 είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ετήσιων εκθέσεων παραγωγής αποβλήτων για το έτος 2021.

Σύμφωνα με το άρθρο 53 του Ν.4819/2021 (ΦΕΚ 129/Α) μετά την πάροδο της ημερομηνίας αυτής εκπρόθεσμη υποβολή ή τροποποίηση έκθεσης υποβάλλεται κατόπιν πληρωμής του ανάλογου παραβόλου.

 

Ειδικά για την υποβολή στοιχείων παραγωγής αποβλήτων τροφίμων, καταληκτική ημερομηνία είναι η 30η Απριλίου 2022.