Βιβλιοθήκη άρθρων

Νέα παράταση υποβολής μέχρι 30 Ιουνίου 2021

Η συμπλήρωση της Έκθεσης Αποβλήτων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΗΜΑ για το έτος 2020 θα συνεχιστεί μέχρι την 30η Ιουνίου 2021, οπότε και παρακαλείσθε για την έγκαιρη υλοποίηση της εκ της κείμενης νομοθεσίας υποχρέωσης.

Επισημαίνεται ότι δεν θα δοθεί ουδεμία περαιτέρω παράταση, πέραν της ανωτέρω ημερομηνίας.

Τονίζεται ότι η συμπλήρωση της Έκθεσης Αποβλήτων είναι υποχρεωτική.

Για την υποστήριξη των υπόχρεων λειτουργεί τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης στους αριθμούς 213 1513162 και 213 1513493. Ερωτήσεις μπορούν να υποβάλλονται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: wrm.helpdesk@prv.ypeka.gr.

Ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων

Εμμανουήλ Γραφάκος