Βιβλιοθήκη άρθρων

Καταχώριση δραστηριότητας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Θέμα

Καταχώριση δραστηριότητας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ).

Σύνδεσμος

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/65%CE%A364653%CE%A08-%CE%93%CE%983