Βιβλιοθήκη άρθρων

Υπόχρεος καταχώρισης στοιχείων συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων στην ετήσια Έκθεση Αποβλήτων

Στην εγκύκλιο με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/8437/176/2021 (ορθή επανάληψη 09-02-2021) με θέμα: «Συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων σε εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 36 του ν. 4042/2012, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 85 του ν. 4685/2020» και ειδικότερα στην παρ. Γ.1 των λοιπών επισημάνσεων, γίνεται αναφορά στον υπόχρεο καταχώρισης στο ΗΜΑ των στοιχείων της εκάστοτε εργασίας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων, στην ετήσια Έκθεση Αποβλήτων στις περιπτώσεις χρήσης συνεργαζόμενων ΦΔΧ. Περαιτέρω διευκρινίζονται τα εξής:

Ως «οργανισμοί ή επιχειρήσεις που έχουν οργανώσει τις εκάστοτε εργασίες συλλογής και μεταφοράς» νοούνται αυτοί, οι οποίοι:

- αναλαμβάνουν, κατόπιν σχετικής συμφωνίας με τους παραγωγούς ή κατόχους των αποβλήτων, να διεκπεραιώσουν τις εν λόγω εργασίες, οι οποίες μπορούν να εκτελούνται είτε από τον ίδιους είτε μέσω άλλων οργανισμών ή επιχειρήσεων,

- έχουν την ευθύνη της ορθής εκτέλεσης (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία) των εργασιών συλλογής και μεταφοράς,

- υποχρεούνται να διαθέτουν το ασφαλιστήριο συμβόλαιο της παρ. 1 του αρ. 85 του ν. 4685/2020, να είναι εγγεγραμμένοι στο ΗΜΑ και να καταχωρίζουν τα στοιχεία των εν λόγω εργασιών στην πλατφόρμα του ΗΜΑ.

Στους προαναφερόμενους μπορεί να περιλαμβάνονται οργανισμοί ή επιχειρήσεις συλλογής και μεταφοράς, μεσίτες, έμποροι, διαμεταφορείς.

Συνεπώς, μια επιχείρηση με ΦΔΧ, εφόσον αναλαμβάνει να εκτελέσει εργασίες συλλογής και μεταφοράς κατόπιν συμφωνίας με τον παραγωγό ή κάτοχο των μη επικίνδυνων αποβλήτων, θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις περί ασφαλιστηρίου, εγγραφής και καταχώρισής της στο ΗΜΑ ως δραστηριότητας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων και επομένως είναι υπόχρεη καταχώρισης των στοιχείων, που αφορούν τις εργασίες που αναλαμβάνει, στην ετήσια Έκθεση Αποβλήτων στην πλατφόρμα του ΗΜΑ.