Βιβλιοθήκη άρθρων

Ν 4042_12 Ποινική προστασία Π − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008_99

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4042 Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

https://www.e-nomothesia.gr/kat-periballon/apobleta/n-4042-2012.html