Βιβλιοθήκη άρθρων

Εγκύκλιος για συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων σε εφαρμογή του Ν.4685/2020

Συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων σε εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 36 του ν. 4042/2012, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 85 του ν. 4685/2020.

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%92%CE%9F%CE%A64653%CE%A08-%CE%9C5%CE%A5?inline=true