Βιβλιοθήκη άρθρων

Ανακοίνωση ΦΟΔΣΑ

Σύμφωνα με την εγκύκλιο με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/8437/176/2021 (ορθή επανάληψη 09-02-2021) με θέμα: «Συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων σε εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 36 του ν. 4042/2012, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 85 του ν. 4685/2020», οι ειδικές απαιτήσεις που αφορούν τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού εφαρμόζονται εν γένει και στους ΦΟΔΣΑ.  

 Με βάση τα ανωτέρω, η αναφερόμενη στην παραπάνω εγκύκλιο και στην πλατφόρμα του ΗΜΑ «Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 ν.1599/1986) του νόμιμου εκπροσώπου της Επιχείρησης/Οργανισμού προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας», η οποία αφορά τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού, αφορά και τους ΦΟΔΣΑ.

Όσοι ΦΟΔΣΑ είναι εγγεγραμμένοι στο ΓΕΜΗ μπορούν να αναφέρουν τον αριθμό ΓΕΜΗ στην εν λόγω Υπεύθυνη Δήλωση.