Βιβλιοθήκη άρθρων

Ενημέρωση για δυνατότητα υποβολής έκθεσης έτους 2020

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Προκειμένου να καταστεί δυνατό να συμπληρώσουν έκθεση αποβλήτων για το 2020, ως δραστηριότητες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων σε επαγγελματική βάση, όσοι δεν διαθέτουν το ασφαλιστήριο συμβόλαιο της παρ. 1 του άρθρου 85 του ν. 4685/2020 επειδή δεν είχαν τη σχετική υποχρέωση για τους εξής λόγους:

i. είτε διότι διέκοψαν τις εργασίες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων πριν την 7η Οκτωβρίου 2020,

ii. είτε διότι δεν εκτέλεσαν τις ως άνω εργασίες συλλογής και μεταφοράς από την 7η Οκτωβρίου 2020 μέχρι την ημερομηνία καταχώρισης της δραστηριότητας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων,

οι προαναφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υπογράψουν  Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 ν. 1599/1986) του νόμιμου εκπροσώπου της Επιχείρησης/Οργανισμού προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως αναφέρεται παρακάτω, την οποία στη συνέχεια θα καταχωρίσουν (upload) στη Φόρμα Καταχώρισης της εν λόγω Δραστηριότητας και συγκεκριμένα:

στην περίπτωση i, στη θέση της «Ασφαλιστικής κάλυψης», καθώς και στη θέση της «Υπεύθυνης Δήλωσης του νόμιμου εκπροσώπου της Επιχείρησης/Οργανισμού προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

στην περίπτωση ii, στη θέση της «Ασφαλιστικής κάλυψης».

Το κείμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης είναι το εξής:

«Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986, δηλώνω ότι η/ο … (επωνυμία Επιχείρησης /Οργανισμού) δεν είχε υποχρέωση να διαθέτει το προβλεπόμενο από την παρ. 1 του άρθρου 85 του ν. 4685/2020 ασφαλιστήριο συμβόλαιο, διότι:

- (στην περίπτωση i) διέκοψε τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων σε επαγγελματική βάση πριν την 7η Οκτωβρίου 2020.  

-  (στην περίπτωση ii) δεν έχει εκτελέσει εργασίες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων σε επαγγελματική βάση από την 7η Οκτωβρίου 2020 μέχρι σήμερα.»