Βιβλιοθήκη άρθρων

Διαθέσιμες προς συμπλήρωση οι φόρμες της ετήσιας Έκθεσης Αποβλήτων για το έτος 2020.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τη Δευτέρα 1η Φεβρουαρίου 2021 θα είναι διαθέσιμες προς συμπλήρωση οι φόρμες της  ετήσιας Έκθεσης Αποβλήτων για το έτος 2020.  

Η συμπλήρωση της Έκθεσης Αποβλήτων κάθε έτος είναι υποχρεωτική και λήγει την 31η  Μαρτίου.

  Επισημαίνεται επίσης ότι:

  • Έχουν πραγματοποιηθεί τροποποιήσεις στα απαιτούμενα στοιχεία καταχώρισης  της Δραστηριότητας Συλλογής & Μεταφοράς για εγγεγραμμένους και  μελλοντικούς χρήστες του ΗΜΑ, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του ΥΠΕΝ. Οι  αλλαγές στο ΗΜΑ έχουν προκύψει ως αποτέλεσμα του διαχωρισμού της  Δραστηριότητας σε Συλλογή & Μεταφορά Επικίνδυνων και Μη Επικίνδυνων  αποβλήτων.

 

  • Όλες οι υφιστάμενες και νέες Επιχειρήσεις/Οργανισμοί του ΗΜΑ θα πρέπει να  πραγματοποιήσουν, κατά την είσοδο ή εγγραφή τους στο ΗΜΑ, τη διαδικασία  αυθεντικοποίησης μέσα από την υπηρεσία TAXISnet του Κέντρου  Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και να  επιβεβαιώσουν την ορθότητα της Επωνυμίας και του ΑΦΜ τους. Η διαδικασία  αυτή είναι απαραίτητη προκειμένου οι Εγκαταστάσεις και οι Δραστηριότητες να  έχουν πρόσβαση στις Εκθέσεις Αποβλήτων, ενώ πραγματοποιείται μόνο μία  φορά.