Βιβλιοθήκη άρθρων

Ανακοινωση για τους Δήμους

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

Για τη διευκόλυνση των Δήμων, τα στοιχεία της Έκθεσης της «εγκατάστασης» παραγωγής αποβλήτων, προσυμπληρώνονται από τους ΦοΔΣΑ. Το ίδιο ισχύει και για την αντίστοιχη έκθεση της δραστηριότητας συλλογής και μεταφοράς του Δήμου.

Ο χρήστης του Δήμου θα πρέπει, πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης Αποβλήτων στο ΗΜΑ, να εισέλθει στην πλατφόρμα και να αποδεχτεί ή όχι, με βάση τη δυνατότητα που θα του δίνει το ΗΜΑ, την καταχώριση των στοιχείων από τον ΦοΔΣΑ. Σε περίπτωση διαφωνίας με τα ήδη καταχωρισμένα στοιχεία, δίνεται η δυνατότητα της τροποποίησης με την καταχώριση εκ νέου στοιχείων από πλευράς Δήμου.

Σε περίπτωση που δεν γίνει εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας η αποδοχή ή η τροποποίηση από πλευράς Δήμου των καταχωρισμένων από τον ΦοΔΣΑ στοιχείων, η Έκθεση θα υποβληθεί ως έχει, συμπληρωμένη δηλαδή στα σχετικά πεδία από το ΦΟΔΣΑ.

Στο τέλος της σελίδας του ΗΜΑ έχει αναρτηθεί ο «Οδηγός υποβολής για τους Δήμους».