Βιβλιοθήκη άρθρων

Τροποποίηση και Κωδικοποίηση 1958_2016

Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

https://www.e-nomothesia.gr/demosia-erga/upourgike-apophase-dipa-oik-37674-2016.html