Βιβλιοθήκη άρθρων

Ελαιοπυρήνας

Όπως έχει επισημανθεί σε παλαιότερη ανακοίνωση στο ΗΜΑ εξετάζεται σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς το θέμα του ελαιοπυρήνα και ειδικότερα αν χαρακτηρίζεται ως υπο-προϊόν, προκειμένου να υπάρξει ενιαία αντιμετώπιση του. Σε συνέχεια σχετικής επικοινωνίας, και δεδομένου ότι η 20η Ιουλίου αποτελεί την καταληκτική ημερομηνία για την εγγραφή, καταχώριση στο ΗΜΑ και συμπλήρωση της Έκθεσης Αποβλήτων, επισημαίνουμε ως αρμόδια αρχή για τη διαχείριση του ΗΜΑ ότι: (i) ελαιουργεία και πυρηνελουργεία υποχρεούνται σε εγγραφή στο ΗΜΑ εφόσον υπόκεινται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση, και (ii) έως την επίλυση του θέματος του ελαιοπύρηνα δεν απαιτείται η δήλωση του στην Έκθεση Αποβλήτων. Εγκαταστάσεις που έχουν ήδη συμπληρώσει την Έκθεση Αποβλήτων δε χρειάζεται να προβούν σε κάποια ενέργεια.