Αναζήτηση στοιχείων μέσω ΕΚΑ

Από αυτή τη σελίδα μπορείτε να αναζητήσετε Εγκαταστάσεις ή Δραστηριοτήτες Συλλογής & Μεταφοράς οποιασδήποτε εγγεγραμμένης και ενεργής Επιχείρησης ή Οργανισμού στο Η.Μ.Α. με βάση τον κωδικό ή τους κωδικούς ΕΚΑ που χειρίζονται.