Καταχώριση Δραστηριότητας Συλλογής & Μεταφοράς Επικίνδυνων Αποβλήτων

Στοιχεία σύνδεσης
Στοιχεία Δραστηριότητας Συλλογής & Μεταφοράς
Στοιχεία υπευθύνου επικοινωνίας
Σύμβαση με ΣΕΔ, εφόσον η δραστηριότητα διαχειρίζεται απόβλητα αρμοδιότητας ΣΕΔ
Δήλωση κωδικών ΕΚΑ
Άδειες
   
Επιλογή αρχείου Αλλαγή
Aρχείo τύπου pdf έως 10MB


Ακύρωση
Οι χρήστες φέρουν την απόλυτη ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνουν κατά την καταχώριση τους στο Η.Μ.Α.