HMAΕλέγξτε την γνησιότητα οποιουδήποτε αποδεικτικού εκδόθηκε από το Η.Μ.Α. σαρώνοντας τον τετράγωνο κώδικα QR πάνω στο έγγραφο ή χρησιμοποιώντας την Φόρμα Έλεγχου Αποδεικτικού.


Δείτε αναρτήσεις σχετικά με την Νομόθεσία ή νέες Ανακοινώσεις σχετικά με το Η.Μ.Α. στην Βιβλιοθήκη.
Όλες οι ανακοινώσεις

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Δευτερα, 22 Φεβρουαριου 2021

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Προκειμένου να καταστεί δυνατό να συμπληρώσουν έκθεση αποβλήτων για το 2020, ως δραστηριότητες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων σε επαγγελματική βάση, όσοι δεν διαθέτουν το ασφαλιστήριο συμβόλαιο της παρ. 1 του άρθρου 85 του ν. 4685/2020 επειδή δεν είχαν τη σχετική υποχρέωση για τους εξής λόγους:

i. είτε διότι διέκοψαν τις εργασίες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων πριν την 7η Οκτωβρίου 2020,

ii. είτε διότι δεν εκτέλεσαν τις ως άνω εργασίες συλλογής και μεταφοράς από την 7η Οκτωβρίου 2020 μέχρι την ημερομηνία καταχώρισης της δραστηριότητας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων,

οι προαναφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υπογράψουν  Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 ν. 1599/1986) του νόμιμου εκπροσώπου της Επιχείρησης/Οργανισμού προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως αναφέρεται παρακάτω, την οποία στη συνέχεια θα καταχωρίσουν (upload) στη Φόρμα Καταχώρισης της εν λόγω Δραστηριότητας και συγκεκριμένα:

στην περίπτωση i, στη θέση της «Ασφαλιστικής κάλυψης», καθώς και στη θέση της «Υπεύθυνης Δήλωσης του νόμιμου εκπροσώπου της Επιχείρησης/Οργανισμού προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

στην περίπτωση ii, στη θέση της «Ασφαλιστικής κάλυψης».

Το κείμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης είναι το εξής:

«Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986, δηλώνω ότι η/ο … (επωνυμία Επιχείρησης /Οργανισμού) δεν είχε υποχρέωση να διαθέτει το προβλεπόμενο από την παρ. 1 του άρθρου 85 του ν. 4685/2020 ασφαλιστήριο συμβόλαιο, διότι:

- (στην περίπτωση i) διέκοψε τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων σε επαγγελματική βάση πριν την 7η Οκτωβρίου 2020.  

-  (στην περίπτωση ii) δεν έχει εκτελέσει εργασίες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων σε επαγγελματική βάση από την 7η Οκτωβρίου 2020 μέχρι σήμερα.»

Παρασκευη, 29 Ιανουαριου 2021

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τη Δευτέρα 1η Φεβρουαρίου 2021 θα είναι διαθέσιμες προς συμπλήρωση οι φόρμες της  ετήσιας Έκθεσης Αποβλήτων για το έτος 2020.  

Η συμπλήρωση της Έκθεσης Αποβλήτων κάθε έτος είναι υποχρεωτική και λήγει την 31η  Μαρτίου.

  Επισημαίνεται επίσης ότι:

  • Έχουν πραγματοποιηθεί τροποποιήσεις στα απαιτούμενα στοιχεία καταχώρισης  της Δραστηριότητας Συλλογής & Μεταφοράς για εγγεγραμμένους και  μελλοντικούς χρήστες του ΗΜΑ, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του ΥΠΕΝ. Οι  αλλαγές στο ΗΜΑ έχουν προκύψει ως αποτέλεσμα του διαχωρισμού της  Δραστηριότητας σε Συλλογή & Μεταφορά Επικίνδυνων και Μη Επικίνδυνων  αποβλήτων.

 

  • Όλες οι υφιστάμενες και νέες Επιχειρήσεις/Οργανισμοί του ΗΜΑ θα πρέπει να  πραγματοποιήσουν, κατά την είσοδο ή εγγραφή τους στο ΗΜΑ, τη διαδικασία  αυθεντικοποίησης μέσα από την υπηρεσία TAXISnet του Κέντρου  Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και να  επιβεβαιώσουν την ορθότητα της Επωνυμίας και του ΑΦΜ τους. Η διαδικασία  αυτή είναι απαραίτητη προκειμένου οι Εγκαταστάσεις και οι Δραστηριότητες να  έχουν πρόσβαση στις Εκθέσεις Αποβλήτων, ενώ πραγματοποιείται μόνο μία  φορά.

Ενεργές Επιχειρήσεις

Εγγεγραμμένοι Δήμοι

Ενεργές Εγκαταστάσεις

Συνολικός αριθμός Εκθέσεων Αποβλήτων που υποβλήθηκαν

triangle icon

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή στο ΗΜΑ μπορείτε να δείτε το παρακάτω βιντεο:

Youtube logo

Κατεβάστε το εγχειρίδιο με τις Οδηγίες Χρήσης του ΗΜΑ:

Κατεβάστε τα Διαγράμματα ροής για την συμπλήρωση των Εκθέσεων Αποβλήτων:

Δείτε Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις (FAQ) σχετικά με το ΗΜΑ:

Σημαντική Ενημέρωση: Έχουν επέλθει αλλαγές στον τρόπο υποβολής της Έκθεσης Αποβλήτων
για τους Δήμους για το έτος 2019. Παρακαλούμε ανατρέξτε στον Συνοπτικό Οδηγό για τη
Συμπλήρωση των Εκθέσεων Αποβλήτων για τους Δήμους
στο Κεφάλαιο «Τι αλλάζει στην υποβολή της Έκθεσης Αποβλήτων του έτους 2019

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Τηλ. 2131513162
e-mail wrm.helpdesk@prv.ypeka.gr

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΗMA

Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) είναι μια ηλεκτρονική υπηρεσία (4ου επιπέδου) που παρέχεται από το Υπουργείο και περιλαμβάνει την ηλεκτρονική εγγραφή των υπόχρεων φορέων (Επιχειρήσεις και Οργανισμοί) στο μητρώο και παράλληλα υποστηρίζει την καταχώριση των δραστηριοτήτων τους (Εγκαταστάσεις και δραστηριότητες Συλλογής-Μεταφοράς) σε συνδυασμό με τη δήλωση των αποβλήτων που διαχειρίζονται και των αδειών που τα τεκμηριώνουν. Καλύπτει επίσης την υποχρέωση για υποβολή της Έκθεσης Αποβλήτων σύμφωνα με τους νέους πίνακες που έχει καταρτίσει ομάδα εργασίας του ΥΠΕΝ. Επίσης παρέχει τη δυνατότητα στους διαχειριστές του ΗΜΑ, να παράγουν αναφορές με επεξεργασία των στοιχείων που έχουν εισαχθεί στο πληροφοριακό σύστημα από τους υπόχρεους χρήστες.

laptop image

ΧΡΗΣΤΕΣ

Ωφελούμενοι χρήστες του ΗΜΑ είναι:

Οι Επιχειρήσεις/Οργανισμοί που είναι εμπλεκόμενοι με την παραγωγή, ανάκτηση, διάθεση, αποθήκευση, συλλογή & μεταφορά αποβλήτων και ως υπόχρεοι: α) εμπίπτουν στις κατηγορίες Α και Β του κεφαλαίου Α του Ν.4014/2011, β) εκτελούν εργασίες συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων, καθώς και οι Δήμοι της χώρας.

Οι Εγκαταστάσεις των Επιχειρήσεων/Οργανισμών που παράγουν1 ή/και παραλαμβάνουν (επεξεργάζονται /αποθηκεύουν2) απόβλητα από τρίτους.

Οι δραστηριότητες Συλλογής & Μεταφοράς αποβλήτων.

1Είτε μόνο παράγουν είτε και εκτελούν εργασίες ανάκτησης / διάθεσης των αποβλήτων που παράγουν
3Εκτελούν εργασίες R13 /D15

scheme

CREDITS


Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων υλοποιήθηκε με την υποστήριξη και χρηματοδότηση του Συνδέσμου Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης (ΣΕΠΑΝ).

Η ομάδα ανάπτυξης του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων προέρχεται από την εταιρεία DRAXIS ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Α.Ε. και έχει ως στόχο να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στον ευρύτερο τομέα της περιβαλλοντικής πληροφορικής καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης.