HMAΕλέγξτε την γνησιότητα οποιουδήποτε αποδεικτικού εκδόθηκε από το Η.Μ.Α. σαρώνοντας τον τετράγωνο κώδικα QR πάνω στο έγγραφο ή χρησιμοποιώντας την Φόρμα Έλεγχου Αποδεικτικού.


Δείτε αναρτήσεις σχετικά με την Νομόθεσία ή νέες Ανακοινώσεις σχετικά με το Η.Μ.Α. στην Βιβλιοθήκη.
Όλες οι ανακοινώσεις

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Τεταρτη, 17 Μαρτιου 2021

Λαμβάνοντας υπόψη τις σημαντικές δυσχέρειες που παρατηρούνται στο ΗΜΑ λόγω των νέων απαιτήσεων, σχετικά με τις δραστηριότητες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων [παρ. 1 του άρθρου 85 του ν. 4685/2020 και εγκύκλιος με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/8437/176/2021 (ορθή επανάληψη 09-02-2021)] και την αυθεντικοποίηση των χρηστών μέσω του TAXISnet, καθώς και τις ιδιαίτερες συνθήκες στη χώρα που συνεχίζουν να υπάρχουν λόγω της πανδημίας COVID-19, θα συνεχιστεί η συμπλήρωση της Έκθεσης Αποβλήτων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΗΜΑ για το έτος 2020 μέχρι και την 31η Μαΐου 2021.

Τονίζεται ότι δεν θα δοθεί ουδεμία παράταση, πέραν της ανωτέρω.

Για την υποστήριξη των υπόχρεων λειτουργεί τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης στους αριθμούς 213 1513162 και 213 1513493. Ερωτήσεις μπορούν να υποβάλλονται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: wrm.helpdesk@prv.ypeka.gr.

Ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων

Εμμανουήλ Γραφάκος

Πεμπτη, 11 Μαρτιου 2021

Σύμφωνα με την εγκύκλιο με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/8437/176/2021 (ορθή επανάληψη 09-02-2021) με θέμα: «Συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων σε εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 36 του ν. 4042/2012, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 85 του ν. 4685/2020», οι ειδικές απαιτήσεις που αφορούν τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού εφαρμόζονται εν γένει και στους ΦΟΔΣΑ.  

 Με βάση τα ανωτέρω, η αναφερόμενη στην παραπάνω εγκύκλιο και στην πλατφόρμα του ΗΜΑ «Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 ν.1599/1986) του νόμιμου εκπροσώπου της Επιχείρησης/Οργανισμού προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας», η οποία αφορά τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού, αφορά και τους ΦΟΔΣΑ.

Όσοι ΦΟΔΣΑ είναι εγγεγραμμένοι στο ΓΕΜΗ μπορούν να αναφέρουν τον αριθμό ΓΕΜΗ στην εν λόγω Υπεύθυνη Δήλωση.

Ενεργές Επιχειρήσεις

Εγγεγραμμένοι Δήμοι

Ενεργές Εγκαταστάσεις

Συνολικός αριθμός Εκθέσεων Αποβλήτων που υποβλήθηκαν

triangle icon

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή στο ΗΜΑ μπορείτε να δείτε το παρακάτω βιντεο:

Youtube logo

Κατεβάστε το εγχειρίδιο με τις Οδηγίες Χρήσης του ΗΜΑ:

Κατεβάστε τα Διαγράμματα ροής για την συμπλήρωση των Εκθέσεων Αποβλήτων:

Δείτε Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις (FAQ) σχετικά με το ΗΜΑ:

Σημαντική Ενημέρωση: Έχουν επέλθει αλλαγές στον τρόπο υποβολής της Έκθεσης Αποβλήτων
για τους Δήμους για το έτος 2019. Παρακαλούμε ανατρέξτε στον Συνοπτικό Οδηγό για τη
Συμπλήρωση των Εκθέσεων Αποβλήτων για τους Δήμους
στο Κεφάλαιο «Τι αλλάζει στην υποβολή της Έκθεσης Αποβλήτων του έτους 2019

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Τηλ. 2131513162
e-mail wrm.helpdesk@prv.ypeka.gr

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΗMA

Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) είναι μια ηλεκτρονική υπηρεσία (4ου επιπέδου) που παρέχεται από το Υπουργείο και περιλαμβάνει την ηλεκτρονική εγγραφή των υπόχρεων φορέων (Επιχειρήσεις και Οργανισμοί) στο μητρώο και παράλληλα υποστηρίζει την καταχώριση των δραστηριοτήτων τους (Εγκαταστάσεις και δραστηριότητες Συλλογής-Μεταφοράς) σε συνδυασμό με τη δήλωση των αποβλήτων που διαχειρίζονται και των αδειών που τα τεκμηριώνουν. Καλύπτει επίσης την υποχρέωση για υποβολή της Έκθεσης Αποβλήτων σύμφωνα με τους νέους πίνακες που έχει καταρτίσει ομάδα εργασίας του ΥΠΕΝ. Επίσης παρέχει τη δυνατότητα στους διαχειριστές του ΗΜΑ, να παράγουν αναφορές με επεξεργασία των στοιχείων που έχουν εισαχθεί στο πληροφοριακό σύστημα από τους υπόχρεους χρήστες.

laptop image

ΧΡΗΣΤΕΣ

Ωφελούμενοι χρήστες του ΗΜΑ είναι:

Οι Επιχειρήσεις/Οργανισμοί που είναι εμπλεκόμενοι με την παραγωγή, ανάκτηση, διάθεση, αποθήκευση, συλλογή & μεταφορά αποβλήτων και ως υπόχρεοι: α) εμπίπτουν στις κατηγορίες Α και Β του κεφαλαίου Α του Ν.4014/2011, β) εκτελούν εργασίες συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων, καθώς και οι Δήμοι της χώρας.

Οι Εγκαταστάσεις των Επιχειρήσεων/Οργανισμών που παράγουν1 ή/και παραλαμβάνουν (επεξεργάζονται /αποθηκεύουν2) απόβλητα από τρίτους.

Οι δραστηριότητες Συλλογής & Μεταφοράς αποβλήτων.

1Είτε μόνο παράγουν είτε και εκτελούν εργασίες ανάκτησης / διάθεσης των αποβλήτων που παράγουν
3Εκτελούν εργασίες R13 /D15

scheme

CREDITS


Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων υλοποιήθηκε με την υποστήριξη και χρηματοδότηση του Συνδέσμου Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης (ΣΕΠΑΝ).

Η ομάδα ανάπτυξης του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων προέρχεται από την εταιρεία DRAXIS ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Α.Ε. και έχει ως στόχο να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στον ευρύτερο τομέα της περιβαλλοντικής πληροφορικής καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης.